Qurkies | Algemene voorwaarden:

Qurkies BV
Langelaar 71
4847 EL Teteringen
BTW nr: 858541117B01
hello@qurkies.com

Artikel 1 Definities
1A QURKIES BV: Besloten vennootschap, Qurkies BV, statutair gevestigd te Teteringen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71000275.
1B Klant: De natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst sluit met Qurkies BV.
1C Website van Qurkies BV is te bereiken via www.qurkies.com
1D Overeenkomst: een overeenkomst op afstand waarbij de klant een aanschaf doet via een door Qurkies BV georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten bij Qurkies BV en waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
1E Bedenktijd: Een termijn waarbinnen de klant de mogelijkheid heeft om de ontbinding van de koop via het herroepingsrecht te realiseren.
1F Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de klant om na ontvangst van door hem bestelde product(en), deze producten binnen de bedenktijd terug te sturen aan Qurkies BV en het aankoopbedrag terug te krijgen.

Artikel 2 Algemene bepalingen
2A De klant kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Qurkies BV deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.
2B Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten op afstand van Qurkies BV die strekken tot de verkoop van producten.
2C De eventueel door klant gehanteerde inkoopvoorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Qurkies BV.
2D Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
2E In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email.
2F De inhoud van de site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Qurkies BV op Internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Qurkies BV kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Qurkies BV is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Artikel 3 Aanbiedingen
3A Bij de op de website van Qurkies BV aangeboden producten worden productspecificaties vermeld alsmede de prijs van het product inclusief BTW. Eventuele verzendkosten worden duidelijk vermeld op de website.
3B De op de website van Qurkies BV aangeboden producten bevatten een zo accuraat mogelijke en waarheidsgetrouwe omschrijving en/of afbeelding van het aangeboden product.
3C Indien de omschrijvingen en/of afbeeldingen zoals beschreven in artikel 3B in werkelijkheid anders uitvallen maakt dat Qurkies BV op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de klant. De klant behoudt te allen tijde zijn recht op zijn herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 6A.
3D Qurkies BV verschaft de klant informatie over de verwachte levertijd van het product, deze termijn is slechts indicatief.

Artikel 4 Tot stand komen van een overeenkomst
4A Overeenkomsten komen tot stand nadat de klant een door Qurkies BV uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en Qurkies BV akkoord is gegaan met deze aanvaarding.
4B Een overeenkomst komt ook tot stand indien Qurkies BV aanvangt met de levering van producten aan de klant.
4C Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Qurkies BV onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet bevestigd is, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
4D Het staat Qurkies BV altijd vrij om, zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een door een klant aanvaard aanbod. Indien de klant al betaling heeft verricht aan Qurkies BV zal Qurkies BV dit bedrag onmiddellijk na weigering terug boeken aan de klant.

Artikel 5 Levering
5A De klant kan de bestelde producten laten verzenden naar een door hem te bepalen adres.
5B De kosten voor het verzenden komen voor rekening van de klant, tenzij anders aangegeven.
5C Nadat een overeenkomst tot stand is gekomen tussen Qurkies BV en de klant worden de door klant bestelde producten in beginsel binnen vijf (5) werkdagen verzonden door Qurkies BV. Eventuele langere levertijden worden vermeld bij het artikel.
5D Indien Qurkies BV niet kan voldoen aan de levertijd als beschreven in artikel 5C wordt een nadere levertijd aangegeven. Indien Qurkies BV niet in staat is om het door klant bestelde product binnen dertig (30) dagen te leveren, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
5E Indien er sprake is van een tijdelijke sluiting van de webwinkel, wegens vakantie of andere oorzaken, dan kunnen levertijden langer zijn. Indien dit het geval is dan zal Qurkies BV dit duidelijk op de website vermelden.
5F Indien een klant een besteld product met spoed wil ontvangen, dan kan de klant altijd contact opnemen met Qurkies BV om het verzendproces te versnellen. Qurkies BV kan echter niet garanderen dat dit ook daadwerkelijk kan.

Artikel 6 Retournering van producten
6A De klant heeft na ontvangst van de bestelde producten veertien (14) kalenderdagen tijd, op grond van zijn herroepingsrecht, om het bestelde product zonder opgaaf van redenen aan Qurkies BV retour te zenden.
6B Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Qurkies BV retourneren, conform de door Qurkies BV verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6C Qurkies BV zal na ontvangst van het product de factuurwaarde (productwaarde + verzendkosten) van het product binnen vijf (5) werkdagen terug boeken naar de klant.
6D Indien de klant zijn herroepingsrecht gebruikt, komen het risico en de kosten van de verzending voor rekening van de klant.
6E De klant dient vanaf het moment van ontvangst van de producten alle passende maatregelen te nemen om schade aan het product en/of verpakkingen te voorkomen.
6F Indien de klant een beschadigd product of een product in een beschadigde verpakking aan Qurkies BV terugstuurt is Qurkies BV gerechtigd de herstelkosten voor deze schade te verrekenen met het terug te boeken bedrag.
6G De klant kan zijn herroepingsrecht niet ten gelding brengen indien het bestelde product naar persoonlijke voorkeur van de klant is vervaardigd (bedrukt) omdat wij deze niet meer kunnen doorverkopen.
6H Uitsluiting van herroepingsrecht geldt voor alle uitzonderingen als vermeld in artikel 7:46d lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 7 Garantie
7A De klant dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige producten dient de klant direct na ontdekking aan Qurkies BV te melden en uiterlijk binnen een termijn van drie (3) dagen na ontvangst van de goederen door de klant.
7B Indien de klachten gegrond worden verklaard door Qurkies BV wordt de klant reparatie, een vervangend product of restitutie van de factuurwaarde van het product aangeboden.
7C De klant is zich ervan bewust dat Qurkies BV producten levert vervaardigd uit kurk. Kurk is een natuurproduct dat mogelijk meer aandracht vraagt in de verzorging dan ander speelgoed. Garanties gelden niet als er afgeweken wordt van de gebruikersinstructies zoals te vinden op de verpakking alsmede op de website www.qurkies.com.
7D Garantietermijn voor alle producten van Qurkies BV is één (1) maand. Eventuele aanvullende garantietermijn geboden door Qurkies BV, fabrikant of importeur doen niets af aan de wettelijke rechten van de klant.
7E De klant heeft geen recht op garantie als beschreven in dit artikel indien vast komt te staan dat het gebrek aan een product is ontstaan door toedoen van de klant.
7F Qurkies BV is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van een aangeleverde bestand. Qurkies BV zal meedenken en helpen bij het aanleveren van beeldmateriaal volgens de juiste specificaties, maar de eind verantwoordelijkheid ligt bij de klant zelf.

Artikel 8 Prijs & betaling
8A Op de website van Qurkies BV vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
8B Na het tot stand komen van de overeenkomst kunnen prijzen niet worden verhoogd, behoudens eventuele prijswijzigingen waarop Qurkies BV geen invloed heeft zoals BTW-tarieven.
8C Betaling kan geschieden op de volgende wijzen: tijdens het tot stand komen van een overeenkomst door middel van elektronische betalingen (IDeal), of; door middel van voorafgaande overschrijving of; met creditcard.
8D Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan Qurkies BV gemeld te worden, waarna Qurkies BV het bedrag zal corrigeren.
8E Onjuistheden in de facturatie ontslaat de klant niet van enige betalingsverplichtingen of andere verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden.

Artikel 9 Voorbehoud van eigendom
9A De door Qurkies BV geleverde producten blijven eigendom van Qurkies BV tot het moment dat de klant alle verplichtingen uit de met Qurkies BV gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
9B In geval Qurkies BV een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Qurkies BV vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
9C De inhoud van Qurkies BV website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto´s, beeld- en/of geluidsmateriaal, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Qurkies BV en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Qurkies BV.
9D Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen zijn en blijven exclusieve eigendom van Qurkies BV. In zowel overeenkomsten tussen adverteerder en Qurkies BV alsmede in deze gebruiksvoorwaarden kan geen bepaling worden geïnterpreteerd op een wijze waarop dit niet het geval is.
9E Het uitvoeren van de opdracht door QURKIES BV kan met zich meebrengen dat er werken van derden in de zin van de Auteurswet of enig ander door een intellectueel eigendomsrecht beschermd werk wordt verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt. Openbaarmaking, verveelvoudiging en/of gebruik van dergelijke werken (bijvoorbeeld foto’s, schilderijen, tekeningen en beeldmerken) door Koper mag slechts geschieden met toestemming van de rechthebbende.
9F Koper staat er voor in dat hij bevoegd is om Qurkies BV de opdracht te geven een afbeelding, foto, tekening of logo te gebruiken in het productie- en leveringsproces en dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. Koper vrijwaart Qurkies BV voor alle mogelijke aanspraken van derden met betrekking tot enig (intellectueel eigendoms) recht terzake door de Koper bestelde producten.

Artikel 10 Overmacht
10A Qurkies BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
10B Qurkies BV kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de klant als Qurkies BV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11A Indien Qurkies BV aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid van Qurkies BV beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11B Qurkies BV is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Qurkies BV aan
de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Qurkies BV toegerekend kunnen worden redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
11C Qurkies BV sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Qurkies BV geleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Qurkies BV, zijn directie en/of leidinggevend personeel.
11D Qurkies BV is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en schade door gemiste besparingen.

Artikel 12 Klachten
12A Eventuele klanten die klachten hebben over door Qurkies BV geleverde producten en/of diensten dienen deze zo snel mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen; gedetailleerd, volledig en schriftelijk bij Qurkies BV in te dienen.
12B Nadat een klacht door een klant bij Qurkies BV is ingediend, reageert Qurkies BV uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen. Mocht Qurkies BV niet in staat zijn om binnen deze termijn inhoudelijk op de klacht te reageren dan zal Qurkies BV een indicatie geven wanneer er wel uitvoerig op de klacht kan worden ingegaan.
12C De klant en Qurkies BV zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Qurkies BV partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 14 Privacy Policy
14A Qurkies BV bewaart en gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Qurkies BV worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Qurkies BV voor het uitvoeren van een overeenkomst. Daarbij geef je door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de volgende doeleinden: het verwerken van orders, het versturen van mailings door Qurkies BV
14B Cookies: Qurkies BV kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina′s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. Je kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van je browser te veranderen. (zie verder ons cookiestatement op onze site)
14C: Wijzigingen privacy beleid: Qurkies BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. De meest recente versie zal altijd te vinden zijn op deze pagina. Vragen om inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kun je richten aan: Qurkies BV, 0031(0)629603056, hello@qurkies.com, www.qurkies.com(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2023 Qurkies | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel